داده کاوی چیست ؟ کاربرد های داده کاوی

داده کاوی در طراحي مهندسي

طراحی مهندسی يك فرايند تصميم سازی بين رشته ای، چند بعدی و غير خطی است که طی آن پارامترها، فعاليت ها و اجزا انتخاب می شوند، چنين انتخاب هايی معمولا بر مبنای داده، اطلاعات و دانش تاريخی می باشد.لذا طراحی مهندسی می تواند يكی از حوزه های مهم و اوليه برای کاربرد داده کاوی باشد. از جمله کاربردهای داده کاوی در طراحی مهندسی به وارد زير اشاره نمود :

۱.انتخاب قطعات مناسب
۲.بهينه سازی ويژگی های طراحی
۳.تخمين هزينه محصول
۴.طراحی تست های فنی
۵.توسعه محصول
۶. برنامه ريزی مواد
۷. انتخاب طرح بهينه

بیشتر بخوانید پیش نیاز های داده کاوی

داده کاوی در عملیات ساخت و تولید

جمع آوری داده در فرايند توليد و ساخت بسيار معمول است اما استفاده از آنها معمولا محدود به چند کاربرد خاص است.اين در حالی است که ابزارهای داده کاوی پتانسيل بسيار عالی برای استفاده در کنترل بهتر سيستم های ساخت و توليدی دارند.اين کاربرد بخصوص در سيستم های توليدی باعث ارتقاء بازدهی خطوط می شود. در ادامه به چند کاربرد داده کاوی در اين حوزه اشاره شده است:

۱.توسعه استراتژی های توليد
۲.کنترل کيفيت محصول
۳.بهينه سازی پارامترهای ماشينكاری
۴. پيش بينی عملكرد و بازدهی فرايندها
۵.تشخيص خصوصيات مواد
۶.تعيين خواص مكانيكی محصولات

داده کاوی در سیستم های پشتیبان تصمیم

بايد توجه داشت که دانش با ارزش ترين دارائی هر سازمان است و تصميم بر مبنای ترکيب دانش و قضاوت که از حوزه های مختلف در کنار هم جمع می شوند به وجود می آيد. با دانستن اين حقيقت می توان جايگاه داده کاوی در تصميم گيری را درك کرد. در زير کاربردهای داده کاوی در ايجاد سيستم های پشتيبان تصميم در بخش های مختلف ذکر شده است:

۱.اصلاح برنامه زمانبندی
۲.درك داده های بدست آمده از فرايند صنعتی
۳.بهبود دقت و عملكرد سيستم توليدی
۴.بررسی ارتباط بين پارامترهای توليد و کيفيت محصول
۵.کاربردی کردن شبيه سازی
۶. ارتقاء عملكرد سيستم های ERP

داده کاوی در چیدمان و کنترل تسهیلات (کارخانه ها)

مسائل چيدمان و کنترل کارخانه با چگونگی استفاده موثر و کار از منابع سرو کار دارند. داده های بسيار زيادی در طی عمليات در کارخانه ضبط می شوند.اين داده ها می توانند برای بهينه سازی فرايندها مورد استفاده قرار گيرند. داده های تاريخی جمع آوری شده از اين طريق می توانند اطلاعات بسيار قوی از عملكرد کارخانه و فرايند جاری به دست دهد.

نمونه هايی از کاربرد داده کاوی در اين حوزه عبارتند از:
۱.طراحی سلول های توليدی
۲.ارزيابی طرح های چيدمان
۳.مهندسی همزمان

داده کاوی در شناسايي عیوب و بهبود کیفیت

شناسايی عيوب يكی از نخستين حوزه هايی است که داده کاوی در آن بكار رفته است. ايده بكار گرفته شده در داده کاوی در اين خصوص مطالعه ی رفتارگذشته سيستم و فهم فرايند و سپس پيش بينی و ارتقاء عملكرد آينده سيستم است.از داده کاوی می توان برای شناسايی الگوهايی که می توانند به خرابی منجر شوند استفاده کرد. چنين شيوه هايی نه تنها در شناسايی محصولات معيوب کمك می کنند بلكه بصورت فنی پارامتر های مهم و تاثير گذار بر کيفيت را نيز تعيين می کنند. چند نمونه از کاربردها در ادامه ذکر شده است:

۱.کنترل کيفيت
۲.تعيين طرح های کنترل کيفی
۳.شناسايی نوع خرابی
۴.شناسايی مكانيزم خرابی قطعات مكانيكی
۵.بهبود کيفيت
۶.مهندسی کيفيت
۷.پيش بينی احتمال خرابی

داده کاوی در نگهداری و تعمیرات

نگهداری پيشگيرانه از کليدی ترين مباحث در مهندسی ساخت و فرايند است.پايگاه های داده شامل موارد خرابی ماشين آلات و تجهيزات و رفتار آنها در زمان خرابی می تواند برای طراحی سيستم های مديريت نگهداری و تعميرات مورد استفاده قرار گيرند.

رويكردهای مختلف استفاده از داده کاوی در نگهداری و تعميرات عبارتند از:
۱.مطالعه روی داده های مربوط به زمان خرابی در گذشته و پيشنهاد برنامه ی مناسب نگهداری
۲.ايجاد شيوه های نگهداری بهينه
۳.پيش بينی خرابی بر اساس سيگنال های دريافتی از سنسورها
۴.شناسايی زير سيستم های موثر بر کارکرد ضعيف سيستم

داده کاوی در مديريت روابط مشتری

در سالهای اخير مدل های بازاريابی از رويكرد محصول محوری به رويكرد مشتری محوری تغيير کرده است. مديريت روابط مشتری(CRM)در ارتباط با افزايش سود حاصل از تعامل با مشتری ها فعاليت می کند.در محيط پر رقابت کسب و کار امروزی، کاربرد داده کاوی در CRM توجه بسياری به خود جلب کرده است.در CRM نيز همانند توليد محصول با کيفيت بالا و هزينه پايين دارای اهميت بوده و در ارتباط با مديريت تقاضا از مشتری نهائی بصورت (عقبگرد) تا تامين کننده ی مواد خام گسترانيده شده است.

به نمونه هايی از کاربرد داده کاوی در CRM در ليست زير اشاره شده است:
۱.بخش بندی مشتريان برای شناسايی تمايلات آنها و تغييرات احتمالی
۲.بهبود کسب و کار با هدف گذاری روی مشتريان
۳.طراحی محصول

 ویراستار متن : محمد امین کردفروشانی / مرجع : کالج صنایعشو
توجه: کپی از مطالب و فایل ها تنها با مطالعه و رعایت  قانون کپی رایت پایگاه و پیگیری حقوق مولف مجاز است.