برای بستن ESC را بزنید

نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات به کلیه فعالیتها و فرآیند هایی که در راستای سالم و آماده به کار نگهداشتن تجهیزات ( چه ماشین و چه غیر ماشین ) انجام میگیرد ، گفته میشود. از جمله سیاست های کلیدی  در این حوزه ، نگهداری و تعمیرات اثربخش جامع میباشد ، که با هدف حداکثر کردن بهره‌وری و اثربخشی کلی تجهیزات، از طریق یک سیستم فراگیر نگهداری و تعمیرات پیش‌گیرانه، برای کل طول عمر تجهیزات می‌باشد.