برای بستن ESC را بزنید

محمد امین کردِفروشانی

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین میکنی ، بدان که زندگی میکنی ... من محمد امین کردفروشانی ، نویسنده و گرداورنده پایگاه تخصصی IE - صنایع هستم و امیدوارم که اوقات خوش ، توام با کسب به کارگیری دانش داشته باشید.