مطلب تست

. حمل و نقل: آیا استراتژی های حمل و نقل فعلی به سطوح خدمات و سرویس ها کمک می کنند و اغلب خواسته های مورد نیاز لجستیک در بخش زنجیره تامین برآورد شده است ؟

2. سیستم لجستیک : آیا سیستم لجستیک فعلی سطح داده مورد نیاز برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی لجستیک را فراهم می کند یا اینکه به سیستم جدیدی نیاز دارد؟

 

نویسنده : Martin Murray | مترجم و ویراستار : محمدامین کردفروشانی
مطلب پیشنهادی  تدوین استراتژی لجستیک در زنجیره تامین